Άγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων

1img_04

Πηγή εικόνας: proskynitis.blogspot.com

Η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη των Αγίων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά την βασιλεία του Πρόβου, το 278 μ.Χ.. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος και Σαββάτιος στράφηκαν εναντίον των εθνικών στην Αντιόχεια, διακηρύττοντας με θέρμη την χριστιανική πίστη τους. Ο διοικητής της Αντιοχείας Ηλιόδωρος διέταξε τον ανηλεή βασανισμό τους, ώσπου ο Σαββάτιος εξέπνευσε. Τον Σαββάτιο ανέλαβε να τιμωρήσει περισσότερο ο άρχων Διονύσιος Περώννιος. Τον βασανισμό του Σαββατίου είδε ο ευγενής Δορυμέδων, ο οποίος μετεστράφη στον Χριστιανισμό. Οι δύο άγιο μαρτύρησαν τελικά δι’ αποκεφαλισμού.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. 
Τὴν ἀκαθαίρετον, Τριάδος δύναμιν, ἀνθηφορήσαντες, Μάρτυρες ἔνδοξοι, ἐναπετέματε στερρῶς, τὴν ἄκανθαν τῆς ἀπάτης, Τρόφιμε μακάριε, Ἐκκλησίας ἐντρύφημα, Σαββάτιε πάνσοφε, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα, καὶ δόξα εὐσεβῶν Δορυμέδον ὅθεν ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν.